WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Informacja ŚPWIS do zarządców spółdzielni mieszkaniowych w sprawie przeprowadzenia niezbędnych interwencji czy napraw przez konserwatorów w lokalach mieszkalnych, w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji

Komunikaty - Higiena Środowiska

Informacja ŚPWIS do zarządców spółdzielni mieszkaniowych w sprawie przeprowadzenia niezbędnych interwencji czy napraw przez konserwatorów w lokalach mieszkalnych, w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji


INFORMACJA


Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do zarządców spółdzielni mieszkaniowych w sprawie przeprowadzenia niezbędnych interwencji czy napraw przez konserwatorów w lokalach mieszkalnych, w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji


 

Koronawirusy to rodzina wirusów, które powodują choroby układu oddechowego i pokarmowego u ludzi. Do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub podmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.
W lokalach mieszkalnych mogą przebywać osoby na kwarantannie oznaczającej odosobnienie, które były narażone na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych ale według prawa są uznane za osoby zdrowe oraz osoby z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie), które nie wymagały hospitalizacji ze względu na stan zdrowia a lekarz skierował je do izolacji w warunkach domowych.

W związku z powyższym w obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, należy rozważyć możliwość odłożenia wizyt konserwatorów spółdzielni mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych, w których przebywają osoby na kwarantannie czy w izolacji. Jeśli wizyta konserwatorów ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia potrzeb bytowych tych osób, to każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami przebywającymi w lokalu. Przedstawiciele powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na uzasadniony wniosek (tylko w celu udzielenia pomocy oraz niezbędnych interwencji) mogą przekazać informację o mieszkaniu w którym odbywa się kwarantanna czy izolacja.

Jednocześnie Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zgodnie
z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca następujące zasady ogólne przy wchodzeniu do lokali:

1. Przed wejściem do mieszkania należy poprosić lokatora o:

  • posprzątanie mieszkania i zdezynfekowanie powierzchni (np. klamek drzwi wejściowych) lub przedmiotów, szczególnie w pomieszczeniu wyznaczonym do usunięcia usterki, z którymi miała styczność osoba przebywająca na kwarantannie czy osoba chora;
  • dokładne przewietrzenie mieszkania, ponieważ w przypadku słabej cyrkulacji powietrza czynniki chorobotwórcze mogą unosić się w pomieszczeniach, a także osiadać na różnych powierzchniach;
  • poproszenie lokatora, żeby po otworzeniu drzwi wejściowych zamknął się w innym pomieszczeniu i nie wychodził z niego do zakończenia pracy przez konserwatora;

Ponadto:

  • przed wejściem do mieszkania przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej powinien założyć maseczkę ochronną i rękawice;
  • wszelkie rozmowy z lokatorem powinny być prowadzone przy zamkniętych drzwiach lub z zachowaniem bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5 – 2 metry od ww. osoby);
  • po wykonanej pracy i wyjściu z mieszkania należy ostrożnie zdjąć maseczkę i rękawiczki i wyrzucić je do kosza na śmieci;
  • dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i zdezynfekować je środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (min. 60%);
  • pracownik przeprowadzający naprawę powinien bezwzględnie pamiętać, żeby w czasie wykonywania pracy i do chwili umycia rąk nie dotykać ust, nosa i oczu;
  • należy ubranie robocze użyte w trakcie wizyty w pralce w temperaturze 60ºC.


2. W dużym stopniu na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 ma stan czystości klatek schodowych w blokach mieszkalnych. Dlatego należy podjąć działania zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, polegające na wzmożonym myciu i dezynfekcji podłóg i wszystkich powierzchni dotykowych znajdujących się na klatce schodowej, takich jak: windy, klamki, włączniki światła, poręcze czy drzwi w blokach mieszkalnych zasobów spółdzielni mieszkaniowych.

3. Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, na co wskazuje art. 226 Kodeksu pracy. Odpowiednio do wyników oceny ryzyka zawodowego, zarządca nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej (indywidualnej): odzież ochronną, rękawice, maseczki, buty czy okulary ochronne.
W myśl art. 222 § 1 Kodeksu pracy w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Od spełnienia tych obowiązków nie zwalnia pracodawcy ogłoszony stan epidemii w kraju.

Ponadto dostępne aktualne źródła wiedzy dotyczące przedmiotowego problemu, oparte na dowodach naukowych publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus.

Jesteś tutaj: Start Higiena środowiska Komunikaty Informacja ŚPWIS do zarządców spółdzielni mieszkaniowych w sprawie przeprowadzenia niezbędnych interwencji czy napraw przez konserwatorów w lokalach mieszkalnych, w których przebywają osoby na kwarantannie lub w izolacji