WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Zamówienia publiczne Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia - Dostawa odczynników chemicznych, wzorców mikotoksyn i barwników, odczynników lateksowych, surowic oraz testów Elisa

WOJEWÓDZKA STACJA

SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKI

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY

Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia - Dostawa odczynników chemicznych, wzorców mikotoksyn i barwników, odczynników lateksowych, surowic oraz testów Elisa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach: Dostawa odczynników chemicznych, wzorców mikotoksyn i barwników, odczynników lateksowych, surowic
oraz testów Elisa.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Nr ogłoszenie w BZP: 500157338-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 563273-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29195400000, ul. ul. Jagiellońska  68, 25734   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3655400, 3456781, 3660039, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , faks 413 451 873.
Adres strony internetowej (url): wsse-kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa odczynników chemicznych, wzorców mikotoksyn i barwników, odczynników lateksowych, surowic oraz testów Elisa.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.272.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników chemicznych, wzorców mikotoksyn i barwników, odczynników lateksowych, surowic oraz testów Elisa. wyodrębnionych w 8 (ośmiu) pakietach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry oraz zamawianą ilość w poszczególnych asortymentach zamieszczono w Załącznik Nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 33694000-1

Dodatkowe kody CPV: 33696300-8, 33696500-0, 33698100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Pakiet nr 1. Wyodrębnione testy Elisa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41666.67 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Adres pocztowy: ul. Widna 2a
Kod pocztowy: 50-543
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38425.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21178.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38425.13
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Pakiet nr 2. Wyodrębnione testy Elisa .

Postępowanie / część zostało unieważnione:tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art.93 ust. 1 uPzp, faktycznie- nie złożono żadnej oferty

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Pakiet nr 3. Surowice do aglutynacji.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22222.22 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodek Salmonella „IMMUNOLAB” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Zwycięstwa 96/98
Kod pocztowy: 81-451
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18979.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18979.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21692.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Pakiet nr 4. Lateksowe odczynniki diagnostyczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 45370.37 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: P.W. „BIOMEX” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Friedleina 4-6 lok. 117
Kod pocztowy: 30-009
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44811.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44811.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48230.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Pakiet nr 5. Testy Western Blot.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23333.33 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Widna 2a
Kod pocztowy: 50-543
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22226.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22226.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22226.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6   

NAZWA: Pakiet nr 6. Odczynniki o czystości HPLC i GC.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 19512.19 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii Fołtyn 10
Kod pocztowy: 26-615
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20691.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18138.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20691.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 7   

NAZWA: Pakiet nr 7. Wzorce barwników.

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 1 - faktycznie nie wpłynęła żadna oferta

 

 

CZĘŚĆ NR: 8   

NAZWA: Pakiet nr 8. Wzorce mikotoksyn.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12601.63 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: FABIMEX B i W. WIĘCEK Sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cedrowa 16
Kod pocztowy: 04-565
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11961.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11961.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11961.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Zamówienia publiczne Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia - Dostawa odczynników chemicznych, wzorców mikotoksyn i barwników, odczynników lateksowych, surowic oraz testów Elisa