WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla rolników Bezpieczeństwo żywności produkcji pierwotnej

Bezpieczeństwo żywności produkcji pierwotnej

INFORMACJA DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

(np. uprawa zbóż, warzyw, owoców, zbiór runa leśnego)

Osoby zajmujące się produkcją pierwotną sązobowiązane do zgłaszania się do siedziby właściwej terenowo POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ celem dokonania rejestracji prowadzonej działalności

REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA

NIEDOKONANIE W/W OBOWIĄZKU BĘDZIE SKUTKOWAĆ NAKŁADANIEM KAR PIENIĘŻNYCH

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm. – art. 63 ust. 2)


W zawiązku z zapewnieniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na poziomie produkcji pierwotnej w Polsce, biorąc pod uwagę doniesienia o zachorowaniach na WZW typu A, które wystąpiły na terenie Włoch i Irlandii, a których potencjalnym źródłem mogły być owoce pochodzące z Polski przypomina się o zasadach, które muszą być bezwzględnie przestrzegane celem zapewnienia wytwarzania bezpiecznych produktów produkcji pierwotnej w Polsce.

  1. Wdrożenie i przestrzeganie zasad systemu HACCP przez zakłady przetwórstwa owocowo – warzywnego na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość w trakcie ustalania Krytycznych Punktów Kontroli, przede wszystkim z uwzględnieniem etapu przyjęcia surowca.

  2. Konieczność przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku identyfikowalności (,,śledzenia") produktów i surowców (zgodnie z zsadzą ,,krok w przód i krok w tył") i stosowanie przez nich odpowiednich procedur w tym zakresie (powyższe wynika z treści art. 17 – 19 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.)

  3. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, tj. higiena personelu, mycie surowców i produktów, prawidłowa funkcjonalność obiektów (brak możliwości krzyżowania się dróg ,,surowiec" i ,,produkt"), sposób przechowywania żywności itd.

  4.  Wdrożenie i stosowanie przez przedsiębiorców zasad: Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP) na etapie produkcji pierwotnej, punktów skupu oraz w czasie transportu.

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie warunków higienicznych na plantacjach jest kryterium dyskwalifikującym towar, w związku z czym nie powinien być on przyjęty do punktów skupu. Należy również zwrócić uwagę na jakość wody stosowanej do uprawy i mycia owoców i warzyw na wszystkich etapach produkcji pierwotnej oraz na stosowanie odpowiednich metod nawożenia (wyeliminowanie możliwości nawożenia płodów rolnych fekaliami). Tam gdzie to wskazane należy nawiązać współpracę z Inspekcją Ochrony Środowiska.

Skażenie patogennymi wirusami następuje prawdopodobnie na etapie poprzedzającym przetwórstwo, czyli na plantacjach, podczas transportu lub w skupie. Wobec powyższego zasadnym byłoby, aby przetwórcy, w ramach prawidłowo pełnionej kontroli zewnętrznej przeprowadzali audyty u dostawców owoców i warzyw. W przypadku zastrzeżeń, co do spełnienia przez dostawców właściwych warunków higienicznych i sanitarnych, przetwórcy powinni zastrzec w umowach handlowych, ze nie będą przyjmować owoców i warzyw, które mogą być zagrożone skażeniem patogennymi wirusami. Przetwórcy są zobowiązani do wprowadzenia takich działań zapobiegawczych, które zapewnią, że surowiec, który przetwarzają i wprowadzają do obrotu będzie wolny od zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Zgodnie z opinią ekspertów w dziedzinie epidemiologii poprawa sytuacji w zakresie higieny zbioru owoców i warzyw mogłaby nastąpić tylko w przypadku stałego egzekwowania mycia rąk przed wejściem na pole w celu zbioru oraz zapewnienia dostępu pracownikom do toalet w pobliżu plantacji i wymagania obecności urządzeń do mycia rąk w bieżącej wodzie po skorzystaniu z toalety. Egzekwowanie zasad higienicznych przy zbiorze powinno być na bieżąco weryfikowane przez kierownictwo przetwórni lub punktów skupu, które nie powinny odbierać produktów od plantatorów nieprzestrzegających wymienionych wyżej zasad.

Postępowanie kierownictwa przetwórni w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych podczas uprawy, skupu i transportu powinno być kilkakrotnie w ciągu sezonu kontrolowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz organy resortu rolnictwa pod sankcją zamknięcia przetwórni lub punktów skupu odbierających towar od plantatorów, którzy nie przestrzegają odpowiednich warunków uprawy i zbioru.

 

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla rolników Bezpieczeństwo żywności produkcji pierwotnej